Oposición de Auxiliar Administratiu para Catalunya

Oposiciones On-line, centro: MasterD

RECIBE MÁS INFORMACIÓN:

Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

¿Te gustaría prepararte para superar las oposiciones que te darán una plaza como auxiliar administrativo de la administración pública en la comunidad autónoma de Cataluña? El curso Oposicions d'auxiliar administratiu de l'administració pública, ofrecido e impartido por MasterD y publicado en el catálogo formativo de sucurriculum.es, te aportará todos los conocimientos y competencias necesarias para que seas capaz de superar con éxito las oposiciones a auxiliar administrativo de la administración pública en Cataluña.


Esta formación se desarrollará siguiendo una metodología íntegramente online, de manera que podrás administrar el estudio de manera totalmente flexible para que se adapte a tu disponibilidad horaria. Además, contarás con clases en directo y videoclases disponibles las 24 horas, y se te proporcionarán simulacros de examen para que practiques lo aprendido y te prepares para el día de las oposiciones. También tendrás la posibilidad de participar en actividades organizadas en uno de los centros de MasterD.


Aconseguir una ocupació fixa com funcionari de Corporacions Locals pot estar a l´abast de qualsevol persona que s´ho proposi amb aquest curs de preparació de les oposicions d´Auxiliar Administratiu dels Corporacions Locals.


El curs d´auxiliar administratiu de les corporacions locals de Catalunya et capacita per superar aquestes oposicions del grupo C2.


Les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places d´Auxiliar Administratiu a les quals es poden presentar tots aquells que compleixin els requisits exigits per la institució convocant i que es preparin els temes marcats per a cadascuna de les proves d´accés.


Les funcions principals d´un auxiliar administratiu estan relacionades amb el treball d´oficina, ja bé sigui tramitant correspondència, recepcionant documents, atenent trucades telefòniques, arxivant documents, tramitant expedients, actualitzant l´agenda o utilitzant la maquinària d´oficina (fotocopiadores i ordinadors).


No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball segur i indefinit. Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori de les oposicions d´auxiliar administratiu i podràs treballar en els ajuntaments de Lleida, Tarragona, Barcelona o Girona, entre d´altres de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


Master-D t´oferix un preparador personal i un tutor especialitzat, material didàctic completament actualitzat i l´exclusiu sistema d´estudi P8.10 que et garanteix l´Aprovat segur amb notes iguals o superiors al 8 sobre 10.


Anualment es convoquen gran quantitat de places d´auxiliar administratiu. Una d´aquestes places duu el teu nom.

- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 16 anys d’edat.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
- Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.


Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?
El objetivo de este curso es prepararte para la realización y superación de las oposiciones a auxiliar administrativo de la administración pública en Cataluña.


· ¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen formarse para poder superar con éxito las oposiciones a auxiliar administrativo en la administración pública de la comunidad autónoma de Cataluña.


· Requisitos
Para poder matricularte, necesitarás tener nacionalidad española o de algún estado de la Unión Europea que pertenezca al grupo de países de libre circulación de trabajadores. Además, es imprescindible que hayas cumplido los 16 años.

Últimas oposiciones:

No te olvides de Compartir: